ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van Plieger B.V. en ThermoNoord B.V. d.d. 1 januari 2023

Algemeen

1.1.  Waar hierna van "VERKOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Plieger B.V. of ThermoNoord B.V. als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van "KOPER" wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de aspirant- koper, aspirant-opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van verkoper

1.2.  Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van verkoper, waarbij verkoper zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van koper zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door verkoper worden aanvaard.

1.3.  Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de internationale commerciële voorwaarden, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

1.4.  Onder schriftelijk wordt verstaan: door middel van een ondertekend document of door een brief, e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

Overeenkomst

2.1.  Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van verkoper zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van verkoper binden verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem uitdrukkelijk zijn bevestigd.

2.2.  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door verkoper of op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door verkoper. Voor zover de bestelling van koper afwijkt van de offerte of opdrachtbevestiging van verkoper, is verkoper slechts gehouden tot levering van hetgeen in de offerte dan wel de opdrachtbevestiging van verkoper is vastgelegd, tegen de daarin opgenomen condities.

2.3.  Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.  Verkoper is bevoegd, onder meer indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van koper daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of

zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.5.  Onder “overmacht” wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen:

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan, zoals werkstaking, werkliedenuitsluiting en

brand;

b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van verkoper of een van dezen of door derde(n), ongeacht de oorzaak;

c. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van elke aard, waardoor het transport naar het bedrijf van verkoper of van verkopers bedrijf

naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd

d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook;

e. epidemie/pandemie;

f. overheidsmaatregelen;

g. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer;

h. (tijdelijke) storingen van het internet.

2.6.  De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.7.  Voor fouten in afbeeldingen, maten, gewichten, kwaliteiten en/of prijs(couranten) van welke aard dan ook is verkoper niet aansprakelijk.

2.8.  Annulering door koper van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper. Indien verkoper akkoord gaat met de annulering, is koper aan verkoper een vaste schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen koper bij uitvoering van de overeenkomst aan verkoper zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van verkoper op volledige vergoeding van kosten en schade.

Levertijd

3.1.  De overeengekomen levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en overmacht.

3.2.  Indien levering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.

3.3.  Overschrijdingvandelevertijdgeeftkopergeenrechtopontbindingvandeovereenkomsten/ofschadevergoeding,tenzijkoperopzetofbewuste roekeloosheid van tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van verkoper bewijst en behoudens het bepaalde in artikel 8.2.

Klachten en Aansprakelijkheid
4.1.  Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen acht dagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van verkoper te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient koper binnen tien werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.

4.2.  Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door verkoper te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en vormen geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.

4.3.  a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van verkoper en het hierna onder b bepaalde is respectievelijk zijn verkoper, noch medewerker(s) van verkoper, noch door verkoper ingeschakelde derden,
uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade van de koper of enige derde met betrekking tot enige
leveringsverplichting, de levering van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van eventuele werkzaamheden of adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

b. De aansprakelijkheid van verkoper in geval van een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst of fout, is te allen tijde beperkt tot herlevering dan wel tot vergoeding van het op de overeenkomst betrekking hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van verkoper. Voor vergoeding komen niet in aanmerking overige kosten en schade, waaronder transportkosten, herstel-, reparatie-, reis - en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her)installatie, bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade, waaronder vermindering van winst, bedrijfsstagnatie, zelfs indien verkoper in kennis gesteld is van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

c. De verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van door de verkoper van derde betrokken producten en/of diensten, voor zover de derde geen garantie aan de verkoper (heeft) verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken. Verkoper is nimmer gehouden meer garantie te verlenen dan hij van zijn eigen leverancier daadwerkelijk verkrijgt.

4.4. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van verkoper, indien:

a. en zolang de koper jegens verkoper in verzuim is;

b. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;

c. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

d. derden werkzaamheden hebben verricht aan de geleverde zaken zonder instemming van verkoper.

4.5. a. De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het
bepaalde in artikel 4 lid 2 garandeert verkoper echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor koper het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

b. Voor door de verkoper uitgevoerde advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

4.6. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van

schade.

Vervoer

5.1.  Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname voor koper gereed staan en verkoper zulks aan koper heeft medegedeeld, is koper tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft verkoper het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan koper te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zoals bepaald in artikel 8.

5.2.  De koper is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van koper. Bij niet nakoming van deze verplichting is het onder artikel 5.1 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

5.3.  Levering is af fabriek, “ex Works” (Incoterms) tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.4.  Indien een andere leverconditie is overeengekomen is het vervoermiddel ter keuze van verkoper, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet

aan het bepaalde onder artikel 2.5.

Prijs en Betaling

6.1.  De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex Works” (Incoterms). Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.2.  Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt het recht van koper om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten uitgesloten.

6.3.  De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.4.  Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

6.5.  Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.

6.6.  Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

Eigendomsvoorbehoud

7.1.  Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.

7.2.  Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen. De kosten hiervan zullen ten laste van koper worden gebracht.

7.3.  Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

7.4.  Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Ontbinding

8.1.  Verkoper is gerechtigd de met de koper gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden, indien:

a. koper weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4. vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

b. koper surséance van betaling aanvraagt, koper eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt ontbonden;

c. koper komt te overlijden;

d. koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en,

ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

8.2.  Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog

niet is nagekomen. De koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Geschillen

9.1.  Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt uitsluitend het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

9.2.  Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn onderworpen aan Nederlands recht, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

9.3.  Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.